× Vragen, antwoorden en discussie rondom NIET beroepsinhoudelijke of arbeidsvoorwaardelijke thema's.

Topic-icon Minister verstuurt kritische brief over ADHD

04 mrt 2012 07:53 #25188 door Arjan

Deze afbeelding is verborgen voor gasten.
Login of registreer om deze te zien.Minister van Volksgezondheid Edith Schippers heeft onlangs een brief verzonden aan alle huisartsen, kinderartsen en psychiaters in Nederland met kritische vragen over de aanhoudende explosieve groei van het aantal ADHD medicatie voorschriften. In 2011 is het aantal voorschriften met 22% gestegen naar 1,1 miljoen pakjes ADHD medicijnen met een omzet van 42 miljoen euro.

De brieven en bijlagen zijn te lezen in dit PDF document:

www.rijksoverheid.nl/bestanden/documente...n-adhd-medicatie.pdf

Datum 27 februari 2012

Betreft: toenemend gebruik ADHD-medicatie

Geachte voorzitter,

In het voorjaar van 2011 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van ADHD-medicatie. Ik heb hierin aangegeven dat ik afspraken zou maken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg over haar inzet bij een onderzoek naar het voorschrijfgedrag van ADHD-medicatie.

Sindsdien is het stijgende gebruik van ADHD-medicatie in toenemende mate onderwerp van het politieke en ook langzamerhand het maatschappelijke debat geworden. Dit is mede gerealiseerd door de inzet van de Staatssecretaris op het vraagstuk van demedicalisering van de jeugd.

In 2011 is het Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg van start gegaan. In dit programma wordt onder andere specifieke aandacht geschonken aan ADHD, toegespitst op het bredere perspectief van de jeugdzorg. Het programma is bestemd voor de professionals binnen de jeugdsector. Daarnaast is in het Programma Richtlijnen Jeugdgezondheid (een specifiek programma binnen ZonMw) een start gemaakt met de vertaalslag van de multidisciplinaire richtlijn voor kinderen en jeugdigen met ADHD (Trimbosinstituut, CBO, 2005) naar de richtlijn ‘ADHD in de Jeugdgezondheidszorg’. Gedurende de zomer 2011 hebben de verdere voorbereidingen plaatsgevonden om de stelselwijziging van de jeugdzorg vorm te geven. In het najaar van 2011 heeft dat geresulteerd in de visie van de Staatssecretaris verwoord in de beleidsbrief Stelselwijziging Jeugd ‘Geen kind buiten spel’. Op 9 november 2011 heeft de Staatssecretaris met het interview in de Volkskrant een duidelijke visie neergelegd met betrekking tot de demedicalisering van de jeugd. Dit is de opmaat geweest voor de brede discussie die daarop in gang is gezet. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen om bijeenkomsten te organiseren waarbij alle betrokkenen het debat met elkaar aangaan. Hiermee beoogt VWS zoveel mogelijk gezichtspunten mee te nemen om tot een gezamenlijke en gedragen agenda te komen met betrekking tot deze problematiek.

Tijdens het wetgevingsoverleg Jeugdbeleid in 2011 is in de discussie over demedicalisering ook het toenemende gebruik van ADHD-medicatie uitgebreid aan de orde gekomen.

Op verzoek van uw Kamer (motie 33 000 XVI nr 154) is demedicalisering inmiddels benoemd als derde hoofddoel van de stelselherziening jeugd. Gezien het maatschappelijk belang en de impact van dit onderwerp vind ik deze brede belangstelling een goede zaak.

De brede inbedding van het onderwerp heeft mij tot aanpassing van mijn eerdere lijn gebracht. Ik vind het aangewezen eerst de betrokken beroepsgroepen inhoudelijk te consulteren en ondermeer de vraag beantwoord te zien of in hun visie het huidige instrumentarium toereikend is. Op basis van deze informatie zal ik medio 2012 bezien of nader onderzoek aangewezen is. Voor dit moment stel ik dus geen vragen aan de IGZ.

In 2011 heb ik het programma Goed gebruik Geneesmiddelen geïnitieerd. Het doel van dit programma is dat beschikbare geneesmiddelen effectiever, veiliger en doeltreffender worden ingezet. Vanuit dit programma kan bijvoorbeeld nader onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende behandelmethoden van kinderen met de indicatie ADHD plaatsvinden. Dit vergt afstemming en overleg met de betrokken beroepsgroepen.

Zoals de Staatssecretaris inmiddels mede naar aanleiding van de door uw Kamer aangenomen motie heeft toegezegd, zult u in het voorjaar van 2012 verder worden geïnformeerd over de stelselwijziging jeugd en de wijze waarop het thema demedicalisering van de jeugd verder vorm zal worden gegeven.
Ter informatie doe ik u hierbij de afschriften toekomen van de brieven die inmiddels zijn verzonden naar de betrokken beroepsgroepen.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers


Verder is er nog een kamerbrief:

www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/doc...-adhd-medicatie.html

Politici voeren al decennia op eigen ideologische basis een gevecht tegen misstanden in de psychiatrie en delven tot op heden het onderspit, zelfs als alle partijen zich verenigen, omdat de psychiatrie als wetenschap een voorname positie vertegenwoordigt in de democratie.

Als politicus kun je in principe niets tegen het woord van een medische beroepsgroep of status quo van een wetenschap inbrengen en heb je je aan te passen.

Meerdere malen heeft de Tweede Kamer publiekelijk schande gesproken van de escalerende medicalisering van kinderen:

www.elsevier.nl/web/10229043/Nieuws/Poli...l-gekke-kinderen.htm

In vragen aan minister André Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin en staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roept D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya het kabinet op om deze problemen serieuzer te nemen. D66 wordt gesteund door een ruime meerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks, CDA en de SGP.

Koser Kaya:

‘Het lijkt erop dat de diagnose van een lichte psychiatrische aandoening erger is dan de kwaal. Een diagnose zou de eerste stap naar hulp moeten zijn, maar het lijkt de eerste stap naar een leven met weinig kansen en veel werkloosheid.’


Maar de stijging in aantal voorschriften ging jaar na jaar onverminderd hard door. Dan voel je je als overheid te kakken gezet.

Het heeft een toenemende tweestrijd veroorzaakt tussen 'de wandelgangen van politici' enerzijds en de psychiatrische beroepsgroep anderzijds. Je herkent dat ook in de taal van psychiaters wanneer zij in de media over politiek spreken, dat is vaak buitengewoon negatief.

Een citaat uit de brief naar Nederlandse huisartsen:

Onlangs kwam het onderwerp [de explosieve stijging van ADHD medicatie voorschriften aan kinderen] opnieuw onder de aandacht, mede naar aanleiding van het verschijnen van een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (bijlage 2). Naar aanleiding daarvan zijn er Kamervragen gesteld en is er een motie ingediend (33 000 XVI nr. 126, lid Dibi) o.a. over het ontwikkelen van een aanvalsplan tegen de medicalisering van de jeugd.


Men spreekt van een 'aanvalsplan' welke in feite door een consensus in de Tweede Kamer wordt geïnitieerd.

Een onderzoek van twee jaar geleden (The Lancet) toonde dat 78% van de kinderen met de diagnose ADHD van de diagnose kan worden verlost met een goedkoop te reproduceren dieet.

www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GO7360AERHet verschil voor het kind: een leven met een chronische hersenziekte vanaf vijfjarige leeftijd tegenover een leven als een gezond kind met een gezond dieet en bijbehorend dagritme/structuur.

Er zijn geleerden die de psychiatrie van fraude beschuldigen en zeggen dat de ziekte ADHD niet bestaat, dan blijkt in discussies de resterende motivatie die als excuus wordt gebruikt om kinderen toch ADHD medicijnen te geven terwijl men erkent dat er geen bewijs is voor een ziekte, dat de kinderen dan beter zouden presteren op school, en dat is ook een leugen.

Een 20 jarig onderzoek dat kinderen van 2800 families in Australië volgt vanaf hun geboorte (Raine-onderzoek) toonde in 2010 aan dat kinderen met de diagnose ADHD die medicijnen krijgen 10x zo slecht presteren op school in vergelijking met kinderen met de diagnose ADHD waarvan ouders medicijnen weigeren.

www.theaustralian.com.au/news/nation/kid...frg6nf-1225831116701

West Australian Arbeidspartij kamerlid Martin Whitely, een langdurig actievoerder tegen ADHD medicatie:

“De claim van de ADHD industrie dat kinderen zonder medicatie academisch falen riskeren blijkt volledige kolder te zijn.”, zei hij. “Het is niet dat ADHD medicijnen de lange termijn schoolprestaties niet verbeteren, ze trekken kinderen naar beneden. Ouders zullen woedend zijn dat ze zijn opgelicht om kinderen overheids gesubsidieerde amfetaminen te geven. Geen enkele verantwoorde ouder zou bij willens en wetens de kans op academisch falen van hun kind vergroten.”


Hoe kan het dat kinderen zware hersenbehandeling krijgen zonder dat er bewijs is dat er iets mis is met hun hersenen? En waarom moeten er politici aan te pas komen om menselijke waarden te verdedigen? En hoe succesvol kunnen zij daar logischerwijs in zijn tegenover een wetenschap? Waar halen ze de daadkracht vandaan om resultaten te behalen terwijl de psychiatrie miljarden binnensleept met doen alsof ze niet beter weten?

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

15 mrt 2012 23:34 #25230 door Arjan
Beantwoord door Arjan in topic Minister verstuurt kritische brief over ADHD
Heeft iemand hier wellicht een reactie op?

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

18 mrt 2012 09:45 - 18 mrt 2012 09:46 #25244 door Arjan
Beantwoord door Arjan in topic Minister verstuurt kritische brief over ADHD
De Standaard (25 feb.): "Gebruik antipsychotica piekt bij kinderen"
www.standaard.be/artikel/detail.aspx?art...d=RR3MLFD2&word=adhd

ADHD medicatie gebruik piekt ook bij kinderen, in Nederland is er een groeicijfer van rond de 25% per jaar. Is het toeval dat dat cijfer overeenkomt met het groeicijfer van antipsychotica voorschriften aan kinderen?

ADHD medicatie veroorzaakt agressie, psychose en wanen, de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck waarschuwt daar al jaren voor. Zie bijvoorbeeld een publicatie van Pharmaceutisch Weekblad "gezondheid kinderen op het spel":

Foutieve Consumer key/secret in configuratie

Prof. dr. Ivan Wolffers zegt het volgende:

Hallucinaties bij de behandeling met behulp van medicijnen van kinderen met aandachtstekort en hyperactiviteitsyndroom (ADHD) komen vaker voor dan tot nu toe werd aangenomen (Pediatrics februari 2009, vol123:611).


www.gezondheidsnet.nl/geest/nieuws/2981/...cinaties-veroorzaken

Fixed state hersenbehandeling zonder fysiek bewijs voor een ziekte, dat is toch achterlijk? Hoe kun je een kind zoiets aandoen?

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.

12 juli 2012 20:32 #25583 door Arjan
Beantwoord door Arjan in topic Minister verstuurt kritische brief over ADHD
Hoogleraar kinderpsychiatrie Robert Vermeiren die recent een open brief schreef aan de Tweede Kamer over 'criminalisering' van ADHD-diagnostiek vraagt zich af waarom fysiek bewijs nodig is voor de ziekte ADHD...

Deze afbeelding is verborgen voor gasten.
Login of registreer om deze te zien.Foutieve Consumer key/secret in configuratie

De open brief is te lezen op het volgende adres:

Geachte Tweede Kamerleden

...

Artsen die kinderen medicatie voorschrijven lijken gewetenloze criminelen die farmaceutische belangen boven kinderen plaatsen. Dit alles bezorgt me zeer, want het schaadt kinderen die door een stoornis (bij ADHD, drukte en concentratieproblemen) ernstig disfunctioneren en daar in hun gezin, op school en met vriendjes last van ondervinden.

Ik hoop in het belang van deze kinderen uw aandacht te kunnen krijgen voor deze zorg.


www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Rob...weede-Kamerleden.htm

Gelieve Inloggen om te deelnemen aan het gesprek.